01.JPG 04.JPG 02.JPG 03.jpg

01.JPG

04.JPG

02.JPG

03.jpg

Welkom op onze website

Dorpsraad Beekbergen en Lieren

 

 

Nieuws van de bestuurstafel

Voorjaarsnota 2019

De voorjaarsnota 2019 van de gemeente Apeldoorn heeft de titel “Wij zijn elkaar!” Daarmee wordt meteen de context waarvoor en waartoe de nota is geschreven en bedoeld is duidelijk neergezet. De nota is opgebouwd op de eerder door de gemeente Apeldoorn geformuleerde bouwstenen van beleid. Dan gaat het om:

- ondernemende stad

- toeristisch toplandschap

- comfortabele gezinsstad

- duurzaamheid

- participatie & revitalisering

en dat alles passend binnen de inclusieve samenleving. Het groeien naar een inclusieve samenleving vergt van alle participerende groepen/partijen een langdurige inzet. Dan moet het resultaat zijn een samenleving van zelfredzame burgers. Waar de zorg aansluit bij de vraag van de burger en de gemeente, zorgverzekeraars en zorginstellingen met elkaar werken en het toe­passen van onorthodoxe maatregelen niet schuwen.

Even wat cijfers ter ondersteuning van “hoe doen we het als Apeldoorn”.

-  op de economische ranglijst van Nederlandse gemeenten staat
   Apeldoorn op plek 19

-  op de lijst van economische toplocaties staat de regio Apeldoorn op
   plek 6 van de 47 regio’s in ons land

-  Apeldoorn is de tweede MKB vriendelijke stad in Gelderland

-  Apeldoorn is een van de veiligste grote steden

-  private ontwikkelaars hebben belangstelling voor het initiëren en
   uitvoeren van grootschalige projecten

De ondernemende stad

Terecht wordt in dit onderdeel van de voorjaarsnota gewezen op het gegeven dat “we de economische wind behoorlijk mee hebben”. Maar ontegenzeggelijk is ook de relatie die Apeldoorn heeft opgebouwd met marktpartijen een factor die bijdraagt aan financieel herstel van Apeldoorn. Veel inzet om bestaande relaties te behouden en waar mogelijk uit te bouwen. Goed kijken en analyseren waar kansen liggen voor nieuwe bedrijven zich kunnen vestigen. Het komt allemaal aan de orde in de voorjaarsnota. Evenals de absolute noodzakelijkheid dat er afstemming plaatsvindt tussen overheid (gemeente), (hoger) onderwijs en bedrijfsleven. Over welke kennis en vaardigheden, denkt het bedrijfsleven, moet de werknemer die een opleiding heeft afgerond over enkele jaren beschikken. Waar is dan behoefte aan. Is aanbod (opleiding) passend bij de vraag (vacatures). In de voorjaarsnota wordt aangedrongen op regelmatig en gestructureerd overleg tussen bedrijfsleven en onderwijs.

Bereikbaarheid, snelle internetverbindingen het wordt allemaal besproken (beschreven) in het onderdeel de ondernemende stad. Onderkend wordt dat de ondernemende stad het fundament is van de mate van welvaart door e burgers van Apeldoorn kan worden ervaren. Een “onder­nemende stad in het groen” is een extra uitdaging om aan beide principes recht te doen.

Toeristisch toplandschap

In de voorjaarsnota lezen we:

“zonder de natuurwaarden van de Veluwe aan te tasten de Veluwe op 1” als meest aantrekke­lijkste vakantiebestemming van Nederland”. Het zoeken naar en vinden van een evenwicht tussen “kan en wil” zal een belangrijke opdracht worden voor de komende jaren”.

In 2020 wordt herdacht dat ons land vijf jaar onderworpen was aan een Duitse overheersing en wordt 75 jaar bevrijding groots gevierd. Hoe dat vorm wordt gegeven?

Het voorlopige programma ziet er als volgt uit:

Op de voorterreinen van Paleis Het Loo komt een Canadees legerkamp met oude voertuigen, medische post, veldkeuken etc. Er zullen Big Bands optreden en er worden Taptoes gehouden. Er komt een internationale jongeren conferentie en een Canadian Walk door de stad. Aandacht is er ook voor herinneringsplekken. Denk daarbij aan het Apeldoornsche Bosch.

Comfortabele gezinsstad

Apeldoorn is/wil zijn een plaats waar gezinnen in een veilige en gezonde omgeving kunnen wonen. Veilig omdat verkeersstromen buiten de directe woonomgeving worden gehouden en gezond door aanplant van groenvoorziening bewust te plannen. Apeldoorn stad in het groen!

Een plaats ook waar kinderen een plaats hebben/krijgen om te spelen. Een plaats ook waar cultuur en geschiedenis uitnodigen om als bewoner en als toerist zich te verdiepen in “hoe het was”. In samenwerking met scholen wordt zichtbaar gemaakt waar valkuilen en obstakels zijn. Waar - onverwacht - verontreiniging van lucht en bodem (kan) optreden.

Bij het onderdeel gezondheid komt ook “overgewicht” aan de orde. Zowel jongeren als de ouderen vallen steeds meer in de categorie “te zwaar”. Plannen zijn ontwikkeld om de “school­kantines” alleen gezonde producten in de vitrines te hebben. Andere vorm is “ga sporten”. Wat is er nodig om de jeugd van computer (gamen) naar het sportveld te krijgen. De gemeente laat in de voorjaarsnota weten in gesprek te (willen) gaan met de jeugd, scholen, sportverenigingen en ouders. Nadrukkelijk wordt gesteld dat de initiatieven die nu in de voorjaarsnota staan een investering voor de toekomst is. Werken aan de gezondheid van de jeugd moet later een posi­tief resultaat opleveren.

Duurzaamheid

In de voorjaarsnota wordt ruim aandacht besteed aan het onderwerp duurzaamheid. Gebruik van fossiele brandstoffen ontmoedigen en gebruik van duurzame brandstoffen promoten. Denk aan “gasloos” bouwen. Afkoppelen van regenwater van het vuilwaterriool en anders kijken naar “afval”. Wat kan er hergebruikt worden. Aandacht wordt ook gegeven aan wateropslag voor droge perioden. Onderwerpen die we in een eerdere Nieuwsbrief al een keer besproken hebben. Duurzaamheid verplicht tot denken aan de toekomst. Wat zijn de vraagstukken die over X jaar om een antwoord vragen waarvoor nu de basis moet worden gelegd. Onderwerpen waarin nu geïnvesteerd moet worden.

Participatie & revitalisering

Het laatste onderwerp dat in de voorjaarsnota wordt besproken. De rol van dorps- en wijkraden zal - staat in de nota te lezen - zullen in de toekomst gaan veranderen. In de voorjaarsnota wordt gesteld dat veel wordt verwacht van het initiatief om de burger te betrekken bij revitalise­ringsprogramma’s. Wat vindt de burger van de huidige situatie in het dorp of de wijk Waar zou welke aanpassing moten worden uitgevoerd. In de voorjaarsnota is aangegeven dat het voor de gemeente ook een kwestie zal worden van “Learning by doing”. Ervaring bij inspraaksituaties van bijvoorbeeld “aanpassing wegprofiel” door de burgers zeer tegenstrijdige adviezen worden geopperd. De besturen van de dorps- en wijkraden zijn nog met de gemeente in gesprek over het plan van het instellen van een initiatievenfonds van waaruit door de burgers voorgestelde aanpassingen kunnen worden betaald. Geld dat zich nu laat aanzien zal worden gekort op de jaarlijkse subsidie aan de dorps- en wijkraden.

Na deze beschouwende hoofdstukken wordt het grootste deel van de voorjaarsnota besteed aan de financiële invulling. De bijlagen bij de voorjaarsnota zijn:

-  onontkoombaar en wenselijk nieuw beleid

-  samenvattend overzicht ombuigingen

-  beknopte toelichting per ombuiging

-  algemene reserve

-  overzicht moties, amendementen en toezeggingen

Resumerend:

-  een helder document

-  gepast optimisme

-  terughoudend waar dat noodzakelijk is

In en om de dorpen

Intocht Avondvierdaags Beekbergen

Helaas brak de zon op de intocht van de Avondvierdaags op vrijdag 17 mei niet door, maar dat mocht de pret niet drukken. Het zonnetje lag op de lachende kindergezichten en de vele mensen langs de kant die de lopers feestelijk onthaalden.

 

LEES VERDER

tpl-buddy-009/wat-doen-wij.png

Wat doet de dorpsraad?

Lees hier over hoe de Dorpsraad werkt en hoe wij het beleid van de gemeente mede vorm kunnen geven.
tpl-buddy-009/word-lid.png

Wordt nu ook lid!

Uw belang is ons belang. Ondersteun al onze activiteiten met uw lidmaatschap.
tpl-buddy-009/nieuwsbrief.png

Nieuwsbrief gemist?

Lees hier alle nieuwsbrieven nog eens rustig na.

Opmerkingen of vragen?

Visual CaptchaVul de karakters uit het plaatje in

Contact

Dorpsraad Beekbergen
Dorpstraat 30
7361 AV Beekbergen

Tel: +31 (0)55 - 506 1010
E-mail: post@dorpsraadbeekbergen.nl