01.JPG 04.JPG 02.JPG 03.jpg

01.JPG

04.JPG

02.JPG

03.jpg

Welkom op onze website

Dorpsraad Beekbergen en Lieren

 

 

Nieuws van de bestuurstafel

Gesprek met Gemeentebelangen

Op woensdagavond 16 januari 2019 had een aantal leden van het bestuur van de dorpsraad een kennismakingsgesprek met de heren Huigens en Wierda, respectievelijk fractievoorzitter en fractievertegenwoordiger van de raadsfractie Gemeentebelangen. Na het gebruikelijke voorstel­rondje werd al snel overgegaan naar het bespreken van een aantal actuele zaken. Eerste onderwerp van gesprek was de nota “Samen voor Apeldoorn”. En dan met name de weerstand die er bij de dorpsraden aanwezig is over het intrekken van de verordening waarin de positie van een dorpsraad is vastgelegd. Door de heer Huigens wordt gemeld dat de fractie Gemeente­belangen een amendement heeft ingediend op de nota die op 17 januari 2019 in de raads­vergadering zal worden besproken en in stemming zal worden gebracht.

Andere onderwerpen die genoemd werden zijn:

- het openbaar toilet (een vakantiedorp moet zo’n voorziening hebben en
  dat werd geruime tijd geleden ook erkend door de wethouder)

- voetbalkooi (werd ruim twee jaar geleden besproken met de gemeente.
  Toegezegd werd dat het in de begroting zou worden opgenomen. Tot op
  heden niet gebeurd en op een brief is geen antwoord ontvangen)

- contacten met de zorginstellingen (onder andere met Pluryn in het kader
  van de inzet van een aantal cliënten bij het project Beekbergen Schoon)

- zorgteam en de contacten met thuiszorgorganisaties (aandacht voor
  eenzaamheid onder de oudere inwoners zoals de wekelijkse bijeen-
  komsten Stamtafel in de Hoge Weye en ’t Proathuus in het Hoogepad)

- sponsoring door de dorpsraad van activiteiten die vallen binnen het
  sociaal maatschappe­lijk domein

Het gesprek dat op initiatief van de fractie Gemeentebelangen werd gehouden is door het bestuur van de dorpsraad zeer op prijs gesteld.

Samen voor Apeldoorn

Dat is de titel van de nota waarin de raadswerkgroep de weg naar burger-participatie en de rol van de dorps- en wijkraden daarin, heeft beschreven. Een nota die bij dorps- en wijkraden, zeker in de afgelopen weken, aan-leiding was voor heftige discussie en de verschillen in verwachtings-patronen duidelijk werden verwoord en de weerstand die er bij de dorps- en wijkraden bestaat zichtbaar werd en onbegrip heeft opgeroepen. Voor de dorps- en wijkraden was en is het niet duidelijk waarom de bestaande verordening plaats moet maken voor een ander concept waarbij de dorps- en wijkraden hun recht op voorinspraak moeten opgeven. Het argument dat door de raadswerkgroep wordt aangedragen “de wereld is veranderd sinds de instelling van de verordening”, is voor de dorps- en wijkraden onvoldoende argument. Daar­naast steekt het de dorps- en wijkraden dat zij niet betrokken zijn geweest bij het overleg over hun gewijzigde positie en dat op ingediende zienswijzen niet werd gereageerd. De inderhaast door de gemeente georganiseerde bijeenkomsten in november en december 2018 kunnen niet worden gekwalificeerd als “betrokken bij het proces”. Het was vorige week tijdens de politieke markt eigenlijk al duidelijk dat - wellicht met hier en daar en kleine aanpassing (op basis van motie of amendement) - de door de raadswerkgroep opgestelde nota “Samen voor Apeldoorn” (scenario 2) zou worden aangenomen door de gemeenteraad. En dat gebeurde ook. Alleen de fracties van Gemeentebelangen en 50PLUS stemden tegen. Een door de fractie van Gemeentebelangen ingediend amendement kreeg geen bijval van de andere fracties)

Enkele afspraken:

- dorps- en wijkraden zullen gesprekspartner zijn bij de verdere uitwerking
  van de in de nota genoemde nieuwe verhoudingen en het gekozen
  scenario

- verwachting is dat het een proces van 2 tot 3 jaar zal zijn om de in de
  nota genoemde werkwijze te effectueren

- de huidige verordening van kracht blijft zolang nieuwe afspraken
  (verhoudingen) niet zijn goedgekeurd

- afspraken zullen worden gemaakt over de grootte van het totale
  subsidiebedrag dat door de gemeente in de begrotingvoor “participatie”
  zal opgenomen, dit inclusief het initiatieven­fonds

N.B.

- “Samen voor Apeldoorn” was eerder “Helder in ambitie, flexibel in
  uitvoering” en daarvoor “Helder in beleid, flexibel in uitvoering”.

- Scenario 2: elke vorm van participatie is belangrijk en we (de gemeente-
  raad) zetten in op verbreding en uitbreiding. De groepen die nu
  beïnvloedingsparticipatie vorm geven, zoals de dorps- en wijkraden,
  beschouwen we voortaan als een van velen. Hun bevoorrechte positie
  laten we los. Ook zetten we in op uitbreiding van de participatievormen
  die waarde toevoegen. Dat doen we actief door uit te nodigen, te
  stimuleren en te ondersteunen. Dit betekent dat we het thans beschikbare
  budget van de dorps- en wijkraden gaan verdelen over de verschillende
  bekende en nieuwe groepen die zich bezig houden met participatie.
  Daarnaast helpen we de al bestaande participatievormen die waarde
  creëren door het vullen van het initiatievenfonds en stimuleren we onder
  andere daarmee ook de uitbreiding.

Gezond leven in een gezonde omgeving

Dat is de titel van de kadernota “Gezondheid gemeente Apeldoorn 2018-2021” die wij ontvingen en die op donderdag 24 januari 2019 tijdens de Politieke Markt wordt besproken en - naar verwachting - tijdens de raads-vergadering van 31 januari 2019 door de gemeenteraad wordt vastgesteld. In de nota wordt als ambitie uitgesproken:

- het is het streven van het college van B&W om een vitaal Apeldoorn te
  bereiken waar niet meer gerookt wordt, waar de inwoners een gezond
  gewicht hebben, verantwoord alcohol drinken en dagelijks bewegen om in
  conditie te blijven

Een ambitie die er niet om liegt en die van iedereen veel inzet en door-zetting zal vragen.

Veel aandacht wordt in de nota besteed aan een gezonde leefstijl. De hier boven genoemde aandachtsgebieden voor het realiseren van de ambitie worden in de nota nader uitgewerkt en naast een opsomming van acties die reeds worden ingezet is er een toelichting op “wat gaan we doen” om de ambitie te realiseren. Genoemd worden:

- versterken weerbaarheid tegen verslavende gewoonten

- depressiepreventie

- eenzaamheidbestrijding

- verbeteren seksuele weerbaarheid en tolerantie

Al deze onderwerpen, die (zeer) ingrijpend (kunnen) zijn in de persoonlijke leefomstandigheden, worden in de nota uitgewerkt en geven een goed beeld van de te nemen acties. Op 24 januari a.s. het debat in de PMA meemaken? Dat kan, kom naar het Stadhuis, Markt 1. In de Raadzaal wordt vanaf 21.15 uur de nota besproken. Het debat kan ook worden gevolgd via de site van de gemeente Apeldoorn.

LEES VERDER

tpl-buddy-009/wat-doen-wij.png

Wat doet de dorpsraad?

Lees hier over hoe de Dorpsraad werkt en hoe wij het beleid van de gemeente mede vorm kunnen geven.
tpl-buddy-009/word-lid.png

Wordt nu ook lid!

Uw belang is ons belang. Ondersteun al onze activiteiten met uw lidmaatschap.
tpl-buddy-009/nieuwsbrief.png

Nieuwsbrief gemist?

Lees hier alle nieuwsbrieven nog eens rustig na.

Opmerkingen of vragen?

Visual CaptchaVul de karakters uit het plaatje in

Contact

Dorpsraad Beekbergen
Dorpstraat 30
7361 AV Beekbergen

Tel: +31 (0)55 - 506 1010
E-mail: post@dorpsraadbeekbergen.nl