01.JPG 04.JPG 02.JPG 03.jpg

01.JPG

04.JPG

02.JPG

03.jpg

Welkom op onze website

Dorpsraad Beekbergen en Lieren

 

 

Nieuws van de bestuurstafel

Leven in 2030

Je moet het willen, je moet het kunnen en je moet het durven, nadenken over “hoe leven we in 2030?” Dat heeft een groep van ongeveer 200 Apeldoorners, in nauwe samenspraak met enkele vertegenwoordigers van de gemeente Apeldoorn, aangedurfd en dat is beschreven in een nota met toekomstverhalen.

Een grote diversiteit aan onderwerpen is, zo blijkt uit de in de nota opgenomen lijsten, is in brainstorm sessies aan de orde geweest. Onderwerpen die direct kunnen worden uitgevoerd/toegepast en onderwerpen die een nadere studie vereisen op bijvoorbeeld het gebied van praktische toepasbaarheid. Onderwerpen die vallen onder het sociaal maatschappelijk terrein en onderwerpen die bijvoorbeeld gaan over verkeer en vervoer en welke invloed heeft “thuiswerken” daar dan weer op. Kortom de samen­hang der dingen komt duidelijk in beeld.

Allereerst wordt in de nota antwoord gegeven op de vraag “wat is Apeldoorn en wat willen we zijn?“ Dan gaat het dus over identiteit en over groei. En dan groei die het goede op het gebied van sociaal maatschappelijk niet aantast. Dus het behouden van de dorpse kenmerken. Ander­zijds is er ook de groep inwoners die meer groot-schalige evenementen wil en gericht is op stedelijke vormen van wonen en die wil realiseren. Die twee tegengestelde verlangens/ verwachtingen in de juiste verhouding mixen is een niet geringe uitdaging voor college van B&W en voor de gemeenteraad.

Aspecten die in de gesprekken, zo is in de nota te lezen, met enige regelmaat aan de orde kwamen zijn:

- groei van stad, dorp, winkelbestand mag/kan geen doel op zich zijn
  maar moet in samen­hang met het uitgangspunt “Apeldoorn een
  gezellige gezinsstad” vorm gegeven worden

- Apeldoorn moet een groene stad blijven, geen groen opofferen voor
  woningbouw

- geen overmaat aan hoogbouw, niet in het stedelijk gebied en zeker niet
  in de dorpen

- vergrijzing van de inwoners zal een steeds groter onderwerp van over-
  leg worden. Daarmee rekening houdende zal meer aan verdichting van
  woongebied moeten worden gedacht dan aan uitbreiding van de stad

Wat betreft het imago en identiteit van de stad werd aandacht gevraagd voor het uitbouwen van Apeldoorn als evenementenstad en behoud van het dorpse karakter van de dorpen die onderdeel zijn van Apeldoorn als gemeente.

Als je dan je gedachten (dromen) hebt laten gaan over het onderwerp identiteit van stad en dorp, is de volgende vraag “hoe willen we dan samenleven en samen wonen?”. In de nota wordt aangegeven dat het in de gesprekken een belangrijk en vaak terugkerend onderwerp is geweest. Een aantal concrete voorstellen uit de in de nota genoemde uitgebreide lijst is:

- steun als gemeente op een actieve wijze burgerinitiatief dat gericht is
  op optimalisering van de samenleving

- houd de dorpen vitaal, niet alleen woondorp maar ook leefdorp

- pas waar mogelijk “generatie wonen toe”

- om jongeren meer bij de zorg voor ouderen te betrekken onderzoek
  uitbreiding van de mogelijkheden van maatschappelijke stage

- in de toekomst vind je in Apeldoorn allerlei verschillende woningen en
  woonvormen zoals meervoudige generatiewoningen, en mantelzorg-
  woningen. Woningen zijn gemakkelijk aan te passen aan de
  veranderde woonbehoefte.

- Iedere wijk, ieder dorp heeft een centraal gelegen

- ontmoetingsplek dat gerund wordt door vrijwilligers

Dit neigt naar de ideale vorm van leven. Een gewenst model maar maak het maar eens waar. En dat zal allemaal moeten in een huidige leef-omgeving die druk, gehaast en veeleisend is. Het zal veel vergen van inzicht en uithoudingsvermogen. Het zal learning by doing worden en dat een leven lang. Aandachtsgebieden als omscholing en bijscholing werden ook genoemd tijdens de gesprekken. De rol die de overheid daarin heeft maar zeker ook het bedrijfsleven zal, als we de nota goed lezen, aan zet zijn. Een uitvoerige opsomming van handelingen die zouden kunnen bijdragen dat bewoners van Apeldoorn participeren in de samenleving, is in de nota opgenomen. Dee centrale oproep is, maak gebruik van de voorzieningen die beschikbaar zijn als opstap naar deelname aan de maatschappelijke activiteiten. Maar ook, toon initiatieven, wacht niet af maar wees actief, wees deelnemer in plaats van een afwachtende houding aan te nemen. Dat is de kern van het hoofdstuk in de nota dat gaat over “werken”.

Het hoofdstuk duurzaamheid krijgt ruim aandacht in de nota. “Apeldoorn 2030”

In de inleiding staat: spreek je met inwoners over de toekomst van Apeldoorn, dan gaat het opvallend vaak over duurzaamheid. De vragen die tijdens de toekomstgesprekken aan de orde kwamen zijn: hoeveel duurzame energie is er nodig? Wat doet de gemeente Apeldoorn en wat kunnen inwoners zelf doen? Willen we in de toekomst onze spullen elen met anderen? Hoe gaan we verspilling en vervuiling tegen?

Een kleine selectie uit de hartenkreten:

- bouw alleen energieneutraal

- maak een goede en verantwoorde keuze tussen zonne-energie en
  windenergie

- ga zelf experimenteren met afval (beperking en hergebruik van
  materialen/grondstoffen

- warmtenet uitbreiden naar de reeds bestaande woningen

- zorg dat alle verpakkingen recyclebaar zijn

- breng in kaart welke grondstoffen en afvalstromen grote bedrijven
  hebben en probeer die aan elkaar te koppelen

- stel zo snel mogelijk een warmteplan voor elke wijk/dorp op

- overkap parkeerterreinen met zonnepanelen

- communiceer behaalde successen

- bewoners voorbereiden op en meenemen in de technologische
  ontwikkelingen

- openbare ruimte klimaatvriendelijk inrichten

Allerbelangrijkste is dat men zich bewust wordt van de eindigheid van grondstoffen, de toe­name van afvalstoffen en welke invloed zij daar zelf op hebben.

In de nota wordt heel nadrukkelijk een verband gelegd tussen verkeer en vervoer en duur­zaamheid. De gesprekspartners legden de lat hoog waar het ging om het terugdringen van uitlaatgassen. Als mogelijke oplossingen werden genoemd elektrische auto’s en elektrisch openbaar vervoer.

Tot slot

De nota Apeldoorn 2030 is een goed leesbaar document. Veel onder-werpen worden benoemd en voorzien van “hartenkreten” van inwoners. Zeker ook de jongeren krijgen in de nota ruimte, het is tenslotte in 2030 hun Apeldoorn.

In een volgende Nieuwsbrief zal worden ingegaan op “Regionale Energie Strategie” (RES).

In en om de dorpen

Ruitersmolen kan weer jaren draaien, mits ……..

Het was voor kenners, en zeker voor de ervaren molenaar Marinus Zegers al langer duidelijk, het waterrad moest nodig worden vervangen. Marinus Zegers die al vele jaren kennis, kunde, ambitie en vaardigheid - dus vakmanschap - in het behouden van de Ruitermolen heeft gestoken, kwam onlangs vertellen dat op 22 oktober 2018 in zijn loopbaan als molenaar het derde waterrad was geplaatst. Het eerste waterrad onder zijn leiding werd geplaatst op 20 mei 1982, het tweede nieuwe rad
19 jaar later in 2001 en nu dus het derde rad. De nieuwe schoepen (in een rad van eikenhout) geven de molen weer een goede balans en stuw-kracht. Terecht was dit feit voor de molenaar en enkele assistenten een feestelijke dag, maar er waren ook zorgen. Zorgen over de continuïteit. Marinus Zegers heeft te kennen gegeven dat er binnen een termijn van twee jaar een nieuwe voorzitter van de Stichting Vrienden van de Ruitersmolen moet zijn, dat er dringend aanvulling van het aantal vrijwilligers nodig is. Mensen die onder zijn bezielende leiding willen helpen de molen in goede staat te houden. Mensen die wat timmerwerk kunnen doen, algemene onder­houdswerkzaamheden in en rond de watermolen of kunnen optreden als gastheer/gastvrouw voor de bezoekers (zowel voor individuele toeristen als voor groepen).

Aan hen kunnen vertellen over de rijke geschiedenis van de molen die al in de middeleeuwen met Marten Orges als de meest bekende molenaar wordt beschreven en waarvan de grafzerk in de Hervormde kerk van Beekbergen ligt. Tot de dag van vandaag zijn het vele molenaars geweest die - elk met hun eigen specifieke bezieling - de molen draaiende hebben gehouden. Dat de inzet voor het behoud van de Ruitersmolen wordt gewaardeerd mag blijken uit de benoeming van de heer Zegers tot lid in de Orde van Oranje Nassau.
De versierselen werden hem in 2017 uitgereikt.

De Ruitersmolen kan voorlopig weer draaien, mits …….. Ja mits er mensen zijn die net als Marinus Zegers en zijn voorgangers en de vrijwilligers zich kunnen en willen inzetten - bijvoor­beeld voor één of twee dagdelen per week - voor het behoud van deze molen.

Hij is het waard!

 

Interesse gewekt? Neem dan contact op met Marinus Zegers.
Mail: m.zegers75@upcmail.nl of telefoon 055 506 1785
of 06 10842484

 

Sinterklaas feestelijk ontvangen !

Op zaterdag 17 november stonden er bij Station Beekbergen al lang voor de geplande aankomst van Sinterklaas kinderen verwachtingsvol te kijken of ze de stoomtrein zagen. Dat was, zo was de schatting drukker dan vorig jaar. Oki en Doki wisten de kinderen en de ouders goed aan het zingen te krijgen. Ook burgemeester Berends was er en zong dapper mee. Namens de Dorpsraad Beekbergen-Lieren was de dorpsraadvoorzitter Joop van der Meer aanwezig om de Sint welkom te heten. Ook dit jaar had de Sint een groep Zwarte Pieten mee-genomen om hem te helpen de pakjes op tijd bij de kinderen te bezorgen. Het was gezellig, geen verstorende acties. Het Pietenorkest blies er lustig op los. Zowel bij de ontvangst op het station als ook tijdens de rondrit door de dorpen. Op de Kerk-Allee was er spelletjes-middag. Zo hoor je een Sinterklaasintocht te houden.

Alle organisatoren: dank voor het verzorgen van deze jaarlijkse traditie !

LEES VERDER

tpl-buddy-009/wat-doen-wij.png

Wat doet de dorpsraad?

Lees hier over hoe de Dorpsraad werkt en hoe wij het beleid van de gemeente mede vorm kunnen geven.
tpl-buddy-009/word-lid.png

Wordt nu ook lid!

Uw belang is ons belang. Ondersteun al onze activiteiten met uw lidmaatschap.
tpl-buddy-009/nieuwsbrief.png

Nieuwsbrief gemist?

Lees hier alle nieuwsbrieven nog eens rustig na.

Opmerkingen of vragen?

Visual CaptchaVul de karakters uit het plaatje in

Contact

Dorpsraad Beekbergen
Dorpstraat 30
7361 AV Beekbergen

Tel: +31 (0)55 - 506 1010
E-mail: post@dorpsraadbeekbergen.nl