04.JPG 03.jpg 02.JPG 01.JPG

04.JPG

03.jpg

02.JPG

01.JPG

Welkom op onze website

Dorpsraad Beekbergen en Lieren

Kerstreces

De laatste Nieuwsbrief van 2017 verschijnt op
dinsdag 19 december 2017

De eerste Nieuwsbrief van 2018 verschijnt op
maandag 8 januari 2018

Bureau dorpsraad is van 25 december 2017 tot
dinsdag 2 januari 2018 gesloten

Van de bestuurstafel

Vitale openbare ruimte in toekomstbestendige steden

Van de gemeente Apeldoorn ontvingen wij bovengenoemde nota. De nota, die door het college van B&W is vrijgegeven voor inspraak, begint met de vaststelling dat in de tweede helft van vorige eeuw Apeldoorn een enorme groei heeft doorgemaakt. Grote woongebieden werden, naar de toen geldende eisen voor inrichting van de openbare ruimte, ontwikkeld en ingericht. Sinds de oplevering van die nieuwe woongebieden is er veel veranderd in wensen en woon­beleving, samenstelling van gezin en gewenst leefklimaat. Kleine aanpassingen voldoen niet (meer) om aan die nieuwe woonwensen tegemoet te komen. Er komt dan een moment dat de openbare ruimte in een wijk - zo staat in de nota beschreven - een grotere bijstelling vereist, zodat de wijk meer past bij nu en voorbereid is op de toekomst. Dan komt ook het begrip revitalisering in beeld. Revitalisering gaat, anders dan herstructurering waar een geheel nieuw concept wordt ontwikkeld, uit van wat er is en dat het gebruik in hoofdlijnen hetzelfde blijft.

Uitgaande van het speerpunt “Apeldoorn comfortabele gezinsstad” is door de gemeente een inventarisatie uitgevoerd met het doel de wijk(en) te selecteren waar revitalisering het meest noodzakelijk wordt geacht om verdere teruggang in wooncomfort te voorkomen. In de nota worden vijf belangrijke aanleidingen (criteria) genoemd waarom de openbare ruimte om zo’n grotere aanpassing vraagt:

- de openbare ruimte voldoet niet meer in technische zin

- de openbare ruimte voldoet niet meer in economische en/of duurzame
  zin

- de bewoners en gebruikers stellen andere eisen

- toekomstige ontwikkelingen vragen om aanpassing

- aanhaking bij andere projecten

Op basis van deze uitgangspunten werd een voorlopige lijst opgesteld van mogelijke revitaliseringsprojecten.

Stadsdeel Zuid West

Componistenkwartier, Staatsliedenbuurt, omgeving Snipweg, omgeving Finse school, Ugchelen: omgeving Schoolbeek

Stadsdeel Noord Oost

Omgeving Aristotelesstraat, Kruizemuntstraat

Stadsdeel De Maten

Dreven Noord, omgeving Schoutenveld/Rakkersveld, Viltmakersdonk, Tingietersdonk, Klinkmakersdonk, Zadelmakersdonk, Steenhouwersdonk, Smeldtersdonk, Koperslagersdonk, Spinnersdonk, Tichelaarsdonk/Kloversdonk en Bierbrouwershorst

Stadsdeel Noord West

Omgeving Pieter de Hooghlaan en Orden: omgeving winkelcentrum

Dorpen

Beekbergen: Papenberg, Loenen: Loenerdrift

Uit deze lijst is door de gemeente een drietal pilot projecten geselecteerd.

- Noordelijk deel “Matendreven

- Schoutenveld

- Staatsliedenbuurt

Op 12 december 2017 is er van 19.30 – 21.00 uur een informatiebijeen-komst in Werkgebouw Zuid, Aruba 4.

Aanmelden voor deze bijeenkomst via revitalisering@apeldoorn.nl.

Inspraak

Van 7 december 2017 tot en met 3 januari 2018 ligt het concept van de notitie “Vitale open­bare ruimte in toekomstbestendige wijken” ter inzage. Tijdens deze periode kan iedereen een inspraakreactie geven. Inspraakreacties kunnen uitsluitend worden gegeven over de hoofdlijnen van de aanpak en nog niet over de uitwerking van de pilot gebieden; die volgt rond het voorjaar van 2018. De bewoners van de pilot gebieden worden daar vroegtijdig bij betrokken.

 Het geven van een inspraakreactie kan op de volgende manieren:

- Schriftelijk: stuur uw inspraakreactie naar de Eenheid Ruimtelijke
  Leefomgeving, Postbus 9033, 7300 ES Apeldoorn, onder vermelding
  van “inspraakreactie over notitie Vitale openbare ruimte in
  toekomstbestendige wijken”. De inspraakbrief moet door u ondertekend
  zijn en tenminste uw naam, adres en woonplaats en indien mogelijk ook
  telefoonnummer en e-mailadres bevatten.

- Mondeling: maak een afspraak met de heer H. Kuijpers, 055-5801742.

- Digitaal: stuur uw reactie per e-mail aan revitalisering@apeldoorn.nl.

Start met toeristische narrowcasting in Apeldoorn

Eerst maar even wat duidelijkheid scheppen waar het dan over gaat.

Narrowcasting: het uitzenden van informatie op beeldschermen die gericht zijn op een speci­fieke doelgroep en betrekking heeft op een specifieke plaats.

Van de gemeente Apeldoorn ontvingen wij een persbericht waarin werd uitgelegd welke stap er gezet was om door het gebruik van beeldschermen Apeldoorn op de toeristische kaart te zetten. Vermeld wordt dat: De Stichting Apeldoorn Marketing van de Gemeente Apeldoorn de opdracht had gekregen om recreanten en toeristen zo goed mogelijk te informeren over alle leuke/infor­matieve dingen die ze kunnen zien en doen in Apeldoorn. Een van de acties om hiervoor te zorgen is het gebruik van TV schermen op toeristische plekken (narrowcasting). Op de beeld­schermen staan toeristische tips voor uitjes in de komende week te lezen. Bij VVV informatie­punten, zoals Primera De Damper in Beekbergen en de Spar in Loenen, maar ook bij de recepties van onder meer bungalowpark Hoenderloo en het Stadhuis in Apeldoorn. Komend jaar worden nog meer schermen gekoppeld en zijn alle toeristische tips op meer plekken te bewonderen.

Nieuwsgierig geworden wat het nu echt is? Gewoon een keer binnenlopen bij Primera en ervaren wat het is en welke informatie beschikbaar is over bezienswaardigheden in Apeldoorn.

In en om de dorpen

Freule Hartsen beeldje uitgereikt aan Herman Bos

Op donderdag 7 december 2017 werd, op initiatief van het bestuur van de Dorpsraad Beekbergen-Lieren, aan Herman Bos het Freule Hartsen beeldje uitgereikt.

Het beeldje wordt uitgereikt aan een dorpsbewoner die zich op bijzondere wijze gedurende een reeks van jaren op het sociaal maatschappelijke terrein heeft ingezet voor het dorp en voor de bewoners. Donderdag
7 december 2017 werd Herman Bos door twee zwarte pieten om klokslag 21.00 uur uit de vergadering van het moderamen van de kerkenraad gehaald en begeleid naar een goed gevulde zaal waar familie en belang-stel­lenden werd opgewacht. Herman nam snel de regie over en stelde voor om maar sinterklaas liedjes te gaan zingen.

Het was de voorzitter van de Dorpsraad Beekbergen-Lieren die de regie terug nam en, met inachtneming van de toeken­ningscriteria, de motivering voor het toekennen aan Herman Bos onderbouwde. Allereerst werd genoemd dat Herman Bos gedurende ruim 40 jaar Sinterklaas was geweest voor de dorpen en voor de basisschool Beekbergen. Zich met tussen­pozen heeft ingezet voor de Hervormde Kerk Beekbergen, al jaren voorzitter is van de stichting die de herdenkingen 4 en 5 mei organiseert. Kortom actief in veel gebieden in het sociaal maatschappelijke domein.

Het was vervolgens de heer Laseur die namens de kerken­raad memo-reerde dat Herman Bos altijd vanuit een christe­lijke visie maatschappe-lijke activiteiten en problemen wist te duiden en van een daarop gebaseerde oplossing aanreikte. Namens de kerkenraad overhandigde hij enkele geschenken.

Namens het bestuur van de stichting 4 en 5 mei waren het Rémon Mulder en Ine Pennings die Herman Bos karakteri­seerden als “een rots in de branding” wanneer er bij de voorbereiding van de herdenking iets niet geheel volgens plan leek te gaan. Vaak sprak Herman dan de magische woorden “komt goed”. De bestuursleden geloofden dat en het kwam goed. Ook zij overhandigden een cadeau.

Tot slot waren het 3 leden van de Bosruiters die aan de hand van een aantal vragen voor de aanwezigen duidelijk maakte of Herman eigenlijk wel wist welke impact en stimulans zijn inzet en doortastendheid voor de Bosruiters betekent.

En dan het antwoord van Herman Bos. Het was door de Bosruiters al aangekondigd dat een dankwoord van Herman wat tijd vraagt maar altijd zeer de moeite waard zijn om naar te luisteren. Daar was deze keer geen uitzondering op. Duidelijk werd hoe eervol Herman de toekenning van het beeldje vond, hoe dankbaar hij was voor alle mooie en welgemeende woorden en die bij hem een emotionele snaar hadden geraakt.

Het was een gezellige receptie die door Herman Bos en zijn familie zeer werd gewaardeerd en door de organisatoren graag werd aangeboden.

N.B.  Het Freule Hartsen beeldje werd uitgereikt aan:

- Burgemeester H. Bruins Slot (22 september 1998)

- Herman Konink (9 mei 2001)

- Pim Mulder (14 april 2004)

- Ds. en mevrouw Marchal (22 april 2009)

- Herman Bos (7 december 2017

 

Wintertaferelen in Beekbergen

LEES VERDER

tpl-buddy-009/wat-doen-wij.png

Wat doet de dorpsraad?

Lees hier over hoe de Dorpsraad werkt en hoe wij het beleid van de gemeente mede vorm kunnen geven.
tpl-buddy-009/word-lid.png

Wordt nu ook lid!

Uw belang is ons belang. Ondersteun al onze activiteiten met uw lidmaatschap.
tpl-buddy-009/nieuwsbrief.png

Nieuwsbrief gemist?

Lees hier alle nieuwsbrieven nog eens rustig na.

Opmerkingen of vragen?

Visual Captcha
Vul de karakters uit het plaatje in

Contact

Dorpsraad Beekbergen
Dorpstraat 30
7361 AV Beekbergen

Tel: +31 (0)55 - 506 1010
E-mail: post@dorpsraadbeekbergen.nl