04.JPG 03.jpg 02.JPG 01.JPG

04.JPG

03.jpg

02.JPG

01.JPG

Welkom op onze website

Dorpsraad Beekbergen en Lieren

Van de bestuurstafel

Themabijeenkomst “Beekbergen en de zorginstellingen”

De voorbereidingen voor deze bijeenkomst zijn in volle gang. De zaal is gereserveerd (De Hoge Weye), de koffie/thee, de drankjes en de hapjes is geregeld (De Heksenketel), de zorginstel­lingen (Pluryn, Het Hoogeland, Horeb Atlant) hebben hun medewerking bevestigd en wethouder Blokhuis heeft de afspraak in de agenda genoteerd. Nu u nog!

Noteert u in uw agenda:

 

THEMABIJEENKOMST

“BEEKBERGEN EN DE ZORGINSTELLINGEN”

Dinsdag 1 november 2016, 20.00 uur, De Hoge Weye

 

AED in Beekbergen

We hebben u in voorgaande nieuwsbrieven geïnformeerd over de initiatieven die in Lieren hebben geresulteerd in het operationeel hebben van een team bewoners die bevoegd zijn om een AED (Automatische Externe Defibrillator) te bedienen. Er is in kaart gebracht waar in Lieren een AED beschikbaar is en er zijn recent 19 Lierenaren bevoegd verklaard om een AED te bedienen.

De Dorpsraad Beekbergen-Lieren ondersteunt het project financieel en heeft nauw contact met de coördinator in Lieren.
Maar nu Beekbergen. Het bestuur van de dorpsraad heeft het initiatief genomen om te starten met de voorbereidingen, om -in navolging van de acties in Lieren- ook in Beekbergen een net­werk van AED’s en bevoegde bedieners op te gaan zetten. We zullen u op de hoogte houden van de voortgang.

Bekendmaking wijzigingsbesluit Natura 2000-gebied Veluwe

De Rijksoverheid heeft recent bovengenoemd wijzigingsbesluit bekend gemaakt. Belangheb­benden die indertijd, op grond van de Algemene Wet Bestuursrecht gebruik hebben gemaakt van de mogelijkheid een zienswijze naar voren te brengen, kunnen gedurende zes weken beroep instellen. Dat geldt ook voor degene aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat niet gedaan te hebben. De beroepstermijn vangt aan met ingang van de dag waarop het wijzigingsbesluit ter inzage is gelegd en loopt van 11 oktober 2016 tot en met 21 november 2016. Indien u in beroep wenst te gaan, stuurt u een beroepschrift naar:

     Raad van State, Afdeling Bestuursrechtspraak
     Postbus 20019, 2500 EA Den Haag

U dient uw naam en adres te vermelden, de datum, de omschrijving van het besluit waarmee u het niet eens bent én waarom u het niet eens bent met dat besluit. De meest recente informatie over de beroepsprocedure is te vinden op de website van de Raad van State (www.raadvanstate.nl). Op die website vindt u ook informatie over de hoogte van het griffie­recht.

Tijdens de terinzagelegging (10 oktober tot en met 21 november 2016) kunt u het wijzigings­besluit digitaal inzien via www.rijksoverheid.nl/natura2000.

In en om de dorpen

Beekbergen en Loenen misschien de “schoonste”

Dat stond de afgelopen week in vette letters boven een artikel in de Stentor. Het centrum van Beekbergen en het centrum van Loenen maken kans uitgeroepen te worden tot “Schoonste Winkelgebied 2016 van Nederland”.

Vorig jaar behoorde Beekbergen ook al tot de genomineerden. En daar mogen de winkeliers, de burgers en de groep Beekbergen-Lieren schoon van Pluryn best trots op zijn.

Wie zijn de andere finalisten:

-       Brandevoort (Helmond)

-       Centrum Bathmen (Bathmen)

-       De Leim (Maastricht)

-       Gelderlandplein (Amsterdam)

-       Glacisweg (Maastricht)

-       Limburglaan (Eindhoven)

-       Oostpoort (Amsterdam)

-       Van Hoytemastraat (Den Haag)

Dit jaar zijn 558 winkelgebieden onderzocht in 63 verschillende gemeenten. Met de wedstrijd wil Nederland Schoon ondernemers, beheerders en gemeenten meer betrekken bij het beheer van hun winkelgebied en de openbare ruimte. Om tot een eerlijke winnaar te komen, zijn in de afgelopen maanden observatieteams ingezet en bezoekers geënquêteerd.

De Stichting Nederland Schoon probeert zwerfafval in Nederland te voorkomen en te bestrijden.

Energiebesparing

Wie wil dat nou niet? Maar waar moet je beginnen, waar haal je betrouwbare informatie? Waarvoor krijg je subsidie? Soms is dat een reden waarom mensen niet tot het aanbrengen van energiebesparende voorzieningen overgaan. Daar kan wat aan gedaan worden! Sinds 12 oktober kan digitaal advies op maat worden verkregen. In een persbericht van de gemeente Apeldoorn wordt uitgelegd hoe u (betrouwbare) informatie kunt verkrijgen. Het gaat over de beste energiebesparende maatregelen voor uw woning. Binnen tien minuten zien wat de ver­wachte kosten en opbrengsten zijn van maatregelen zoals zonnepanelen en isolatie. Mogelijk­heden voor subsidies en hulp voor het aanvragen van offertes. De website waar de informatie beschikbaar is: www.regionaalenergieloket.nl/stedendriehoek.

Deze website maakt gebruik van een landelijke database waarin veel gegevens van woningen bekend zijn. Woningeigenaren geven hun postcode en huisnummer op en krijgen vervolgens advies op maat. Denk daarbij aan isolatie, HR++ glas, zonnepanelen, zonneboilers en warmte­pompen. Via een reviewsysteem is direct te zien hoe andere woningeigenaren de bedrijven waar zij een offerte hebben aangevraagd beoordelen.

In de komende maanden ontwikkelt de gemeente het energieloket verder en worden er ver­schillende groepsaankopen georganiseerd voor isolatie en zonnepanelen. Apeldoorn gaf samen met de gemeenten Voorst, Epe, Brummen en Lochem opdracht aan Bleeve voor het opzetten van het Regionaal Energieloket. Deze gemeenten zijn partners binnen het samenwerkings­verband Regionale Alliantie Stedendriehoek. De alliantie heeft het digitale energieloket op 12 oktober 2016 tijdens een congres over verduurzaming van woningen gelanceerd.

 

Op 4 oktober 2016 is de werkgroep Beekbergen Lieren Energieneutraal weer bij elkaar geweest en hebben in een brainstormsessie de analyse gemaakt wat doel en aanpak moet zijn om dat te realiseren. De werkgroep streeft er naar om voor het eind van het jaar met concrete plannen naar buiten te komen.

Vervangen “streetprint” Engelanderweg/Engelanderholt

Zaterdag 22 oktober: Oktober Fest De Boerderij


Vrijdag 28 oktober en zaterdag 29 oktober:
Het Beekbergens Toneel speelt voor u:
"KOESTUKKEN 7"

Zondag 6 november:
Jubileumconcert Vrouwenkoor De Regenboog

LEES VERDER

 

tpl-buddy-009/wat-doen-wij.png

Wat doet de dorpsraad?

Lees hier over hoe de Dorpsraad werkt en hoe wij het beleid van de gemeente mede vorm kunnen geven.
tpl-buddy-009/word-lid.png

Wordt nu ook lid!

Uw belang is ons belang. Ondersteun al onze activiteiten met uw lidmaatschap.
tpl-buddy-009/nieuwsbrief.png

Nieuwsbrief gemist?

Lees hier alle nieuwsbrieven nog eens rustig na.

Opmerkingen of vragen?

Visual Captcha
Vul de karakters uit het plaatje in

Contact

Dorpsraad Beekbergen
Dorpstraat 30
7361 AV Beekbergen

Tel: +31 (0)55 - 506 1010
E-mail: post@dorpsraadbeekbergen.nl